Organizing Committee

General Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark, Denmark

General Co-Chair

Mingwu Zhang
Hubei University of Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Jiageng Chen
Central China Normal University, China

Zhe Xia
Wuhan University of Technology, China

Workshop Chair

Jun Shao
Zhejiang Gongshang University, China

Publicity Chairs

Kambourakis Georgios
University of the Aegean, Greece

Jiangshan Yu
Monash University, Australia

Publication Chair

Wenjuan Li
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Local Chair

Pei Li
Central China Normal University, China

Shixiong Yao
Central China Normal University, China

Web Chair

Wei-Yang Chiu
Technical University of Denmark, Denmark

Sponsorship & Exhibits Chair

Javier Parra-Arnau
Universitat Politècnica de Catalunya, Spain